Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Chamber of Sworn-in Certified Public Accountants of Ankara
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Mevzuatlar

ANK ARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
MEVZUATI İZLEME KOMİSYONU KARARIKarar No : 35

Tarih : 30.10.2002Ankara YMM Odası Başkanlığı’nın 22.10.2002 tarihli yazısı ile incelenmesi istenilen, Kamu İhale Kurumunca çıkarılacak olan Yapım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, kamu ihalelerine katılacak isteklilerin mali ve ekonomik yeterliliklerinin tespiti amacıyla YMM’lerce düzenlenmesi öngörülen “Mali Durum Raporu” ile ilgili olarak hazırlanan ve Karar ekinde bir örneği yer alan rapor dispozisyon taslağı, üzerinde tartışılarak uygun bulunmuştur.

Yönetim Kurulu’nun 05.11.2002 gün ve 383 no.lu kararı ile benimsenmiştir.Rapor Sayısı : YMM-………………. / /200XRapor Ekleri : 1- …, …, …. Yılları Bilançoları

2- …, …, …. Yılları Gelir Tabloları

3- YMM Faaliyet Belgesi

4- Tasdik Sözleşmesi

ÖZEL AMAÇLI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

(YAPIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA

MALİ YETERLİLİK RAPORU)

Adı Soyadı :

Raporu Düzenleyen Bağlı Olduğu Şirket :

Yeminli Mali Müşavirin Bağlı Olduğu Oda :

Büro Adresi :

Telefon Numarası :Günü :

Dayanak Sayısı :

Sözleşmesinin Adı :

İşi :

Adresi :Adı (Ünvanı) :

Mükellefin Vergi Numarası :

Telefon Numarası :

Faks Numarası :İnceleme Dönemi :

Sonuç :Yukarıda ünvanı belirtilen şirketin ilgili yıllar hesap ve kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Yapım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği’nde belirtilen mali yeterlik kriterlerine sahip olduğu/olmadığı sonucuna varılmıştır.I- GENEL BİLGİLER……………………Vergi Dairesi’nin ……………… vergi kimlik numaralı mükellefi …………………….merkezi, ………………………… adresinde ……………………. İşi ile uğraşmaktadır.Şirket, ………………… tarih ve …………….. no ile ………………… ticaret siciline kayıtlı olup …………….. Ticaret Odasının ……………. nolu üyesidir.1- İletişim AraçlarıŞirketin iletişim araçları ve bunlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.İletişim Aracının Cinsi BilgiTelefon

Faks

E-mail2- Şirket Ortaklarına İlişkin BilgilerAdı Soyadı Ortaklık Payı AdresiII- USUL İNCELEMESİŞirketin ilgili dönemde kullandığı yasal defterlerinin onay durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.Defterin Adı Yılı Onay Makamı Onay Tarih/No

Şirketin defter kayıtları üzerinde yapılan incelemede, isteklinin defter kayıtlarının Vergi Usul Kanunu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.(Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait muhasebe kayıtlarının 18 nolu Türkiye Muhasebe Standardına – Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Sözleşmeleri – veya Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayımlanacak muhasebe standartlarına uygun olarak yürütülmemesi halinde mali tabloların bu standarda göre düzeltilmesi sağlanacak ve bu durum Raporda belirtilecektir.)III- HESAP İNCELEMELERİ

A- Mali Tablo AnaliziŞirketin son üç yılda düzenlemiş olduğu bilançoları Yapım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki rasyolar bakımından mali analize tabi tutulmuştur. (Bu rasyoların hesabında yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde esas alınacak mali tabloların, 18 nolu Türkiye Muhasebe Standardına – Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Sözleşmeleri Standardı – veya Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayımlanacak standartlara uygun olması gerekir. Bu standarda uygun olmayan mali tablolar raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından düzenlenir.)

1- Cari Orana İlişkin İncelemeler (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)

…….

…….

………

………..

2- Özkaynak Oranına İlişkin İncelemeler (Özkaynaklar/Toplam Aktif)

.......

……

……

……

3- Banka Borçlarına İlişkin İncelemeler (Kısa Vadeli Borçlar/ Öz Sermaye)

…….

…….

………

…….

4- Kârlılık Oranına İlişkin İncelemeler (Faaliyet Kârı/Net Satışlar)

………

……….

5- Rasyo İncelemelerinin Genel Değerlendirmesi

…………………….

…………………….

…………………….

B- Toplam Ciro ve İnşaat Gelirlerine İlişkin İncelemeler

1- Toplam Ciro

Şirketin son beş yıldaki mali tablolarından hareketle, inşai faaliyetleri de dahil olmak üzere ciroları aşağıdaki gibidir.

Yılı Ciro (TL)……… …………

……… …………

……… …………

……… …………

……… …………

2- İnşaat Faaliyetleri

Şirketin inşaat faaliyetlerine ilişkin incelemelerimiz sonucunda, son beş yılda yapmış olduğu, yıllara yaygın olup olmadığına bakılmaksızın inşaat ve onarım işlerinden elde ettiği hasılatlara (Ciro) ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. (Bu bölümde inşaat işlerinin adları ve yıllar itibariyle elde edilen KDV hariç net satış hasılatları tablo halinde belirtilecektir. Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde yurt dışı inşaat hasılatları ile yap işlet devret modeli yatırım harcamaları da inşaat hasılatı olarak dikkate alınacaktır.)İnşaat Faaliyeti Hasılatı

İşin Adı İhale Makamı Elde Edildiği Tarih (TL) (USD)IV- SONUÇ……………. Vergi Dairesinin …………….. vergi kimlik numarasında kayıtlı …………… vergisi mükellefi olan ………………………………………..’nin XXXX-XXXX dönemine ilişkin mali tablolarında yer alan mali analiz oranları ile XXXX-XXXX dönemine ilişkin kayıtlar üzerinden belirlenen toplam ciro ve inşaat gelirlerine ilişkin incelemelerimiz sonucunda;

1- ………………

2- ………………olduğu ve bu çerçevede, Yapım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin 10 ve 11. maddelerinde belirtilen mali yeterlik koşullarına sahip olduğu/olmadığı sonucuna varılmıştır.

………………………

Yeminli Mali Müşavir

Ad:
Soyad:

2016 © Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Kader Sokak No:30 06700 G.O.P. / ANKARA     Tel: (0312) 467 70 01 - 467 52 11 - 467 46 88    Faks: (0312) 467 57 95
ankymmo@aymmo.org.tr